Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení některých pojmů

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, jímž je SENI s.r.o., se sídlem Úprkova 41, 811 04 Bratislava, IČO: 35852917, zapsaná v OR Mestského súdu Bratislava III.,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 28312/B,  DIČ: 2021792146, IČ DPH : SK 2021792146 (dále jen jako “prodávající”) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

mail: info@repechage.cz

mobil: +421 905 777 456

poštovní adresa: SENI s.r.o., Úprkova 41, 811 04 Bratislava

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava

obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen jako “kupní smlouva”) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3. Kupujícím se rozumí osoba fyzická nebo právnická, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

1.4. Objednávkou se rozumí odeslaný internetový elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího nebo telefonicky realizovaný prodej zboží. Objednávka vzniká po potvrzení objednávky při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem.

1.5. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V případě, že není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta trvalá kupně prodejní smlouva v písemné formě, považuje se elektronická objednávka v obchodě za návrh k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, kterou prodávající potvrzením objednávky akceptuje.

1.6. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 1. Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3. K akceptování návrhu na smlouvu ze strany provozovatele dojde potvrzením elektronické objednávky.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího. (dále jen jako “objednávka”).

2.5. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím.

2.6. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodejci, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje, které stanoví zákon.

2.7. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 6 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.8. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího

  3.1. Prodávající je povinen:

– dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

– zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

– neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu.

– předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na jím určen účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2. Kupující je povinen:

– převzít zakoupené nebo objednané zboží,

– zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

– nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 

 1. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží bude kupujícímu expedováno v co možná nejkratší době po přijetí objednávky, obvykle 7 pracovních dnů. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, o čemž bude kupující včas informován provozovatelem. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3. Zboží bude dodáno kupujícímu v recyklovaných obalech, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

5.4. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, který slouží jako doklad o koupi a pro uplatnění záruky, proto si ji dobře uschovejte pro případ reklamace. Tam, kde je nutný záruční list, obdrží jej kupující v balení.

5.5. Místem plnění smlouvy (dodání zboží) se rozumí sídlo (bydliště), nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Česká pošta, Kurýrní služba), nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u dodávajícího, nebude-li vysloveně dohodnuto jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.

5.7. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím, je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu, může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží, může buď poskytnout přiměřenou slevu z ceny zboží nebo dodat kupujícímu nové zboží.

5.9. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo kurýrovi k přepravě ke kupujícímu.

5.10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím v případě splnění podmínky zaplacení kupní částky v plné výši.

5.11. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

5.12. Způsoby plateb: v hotovosti při převzetí zboží, platební kartou, bezhotovostným prevodom a platba na dobírku.

 

 1. Kupní cena, poštovné a balné

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen jako “kupní cena”) formou hotovostní platby při převzetí zboží u kurýra, dobírkou v místě dodání zboží, nebo bezhotovostním převodem; pokud se strany nedohodly jinak.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.6. K objednávce zrealizované nákupem přes e-shop (formulář, mail, telefonicky) se účtuje přepravné a balné uvedené na naši stránce v dokumentu Možnosti dopravy a platby.  

 

VII. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

VIII. Vrácení nebo výměna zboží

8.1. Vrátit lze pouze zboží nepoužité, nepoškozené, nerozbalené a v původním obalu.

8.2. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil.

8.3 Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

8.4 Po dohodě může být navrácení částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) se neúčtuje poštovné a balné.

 1. Záruka, reklamace, doklady

9.1 Záruční doba je uvedena výrobcem, resp. distributorem na každém výrobku.

9.2 Právo na záruku zaniká v případě, že poškození bylo způsobeno neodbornou manipulací, nepřiměřeným zacházením nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením, případně jiným porušením záručních podmínek. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo používáním v extrémně neobvyklých podmínkách.

9.3 Zákazník přebírá odpovědnost za doručené zboží podpisem předávacího protokolu od doručovatele. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Pokud při přebírání zásilky je na zásilce viditelné mechanické poškození (díra v obalu, zlomená zásilka, viditelné vnější změny), má právo ji kupující nepřevzít. V takovém případě bude kupující postupovat dle reklamačního řádu společnosti a o této situaci bude co nejdříve informovat prodávajícího. SENI s.r.o. není zodpovědná za škody způsobené doručovatelem.

 

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

10.1. Predávajúci přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 1/2003. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího, vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

11.2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”) a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se

 1. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se
 2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
 3. c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

11.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

11.4. Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči.

11.5. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje: jméno a příjmení (sídlo), adresa, adresa doručení, důvod odstoupení od smlouvy, kontaktní údaje, uvedení způsobu zaslání na adresu prodávajícího, číslo zásilky, označení původní objednávky. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu a to zasláním nebo přinesením na adresu sídla prodávajícího. Doporučujeme zboží pojistit.

11.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

11.7. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

11.8. Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, nedohodl-li se kupující s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.

11.9. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 11.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu bylo zboží od kupujícího doručeno. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení zboží zpět prodávajícímu.

11.10. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu.

11.11. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem.

11.12. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy předmětem které je

 1. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 2. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 4. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu (kosmetické produkty), které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 6. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

 

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

12.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím poštovních zásilek, případně telefonicky.

12.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákona a Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží. Na vztahy, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují přiměřeně tyto všeobecné obchodní podmínky, pokud příslušná ustanovení obchodního zákoníku nestanoví jinak.

12.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

12.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.V Bratislavě, 1. 6. 2023